Bundan böyle bu faturaların tamamını devlet ödeyecek! Hemen başvuru yapın!

Elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında günümüzde pek çok vatandaşımız tarafından araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları ertelendi mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından umumi hayatı etkileyen afetler sebebiyle afet yaşanılan bölgeler için elektrik ve doğal

Bundan böyle bu faturaların tamamını devlet ödeyecek! Hemen başvuru yapın!
Yayın Tarihi: 11.06.2020 20:48:00

Elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında günümüzde pek çok vatandaşımız tarafından araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları ertelendi mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından umumi hayatı etkileyen afetler sebebiyle afet yaşanılan bölgeler için elektrik ve doğalgaz tüketim bedellerinin ertelenmesini talep etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Umumu Hayata Müessir Afetler kapsamı doğrultusunda elektrik ve doğal gaz faturalarının ertelenmesi ile alakalı yönetmelik Resmi gazetede yayımlanmasıyla vatandaşlarımıza müjdeli haber verildi. Böylelikle 26 Haziran 2020 tarihi itibari ile gündemimizde ki yerini alarak geçerliliğini koruyacaktır.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARI 1 YIL ERTELENDİ!

Afet sebebiyle elektrik ve doğalgaz faturaları 1 yıl süre kadar ertelenme kararının alınmasının ardından tahakkuk ve tahsilatlarına yönelik söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedeller için gecikme zammı uygulanacak. Ayrıca finansman maliyeti gecikme zammı tutarı geçmemesiyle beraber Bakanlık bütçesi tarafından karşılanması ön görülmektedir. Ertelenme kapsamı doğrultusunda süre ve ertelemeden dolayı şirketler finansman maliyetine ilişkin analizler Bakanlıklar tarafından hazırlanmasıyla beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından görüşülmesi ön görülmektedir.

5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İLETİLMESİ BEKLENİYOR!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bakanlık tarafından bildirilmesi ile birlikte finansman maliyetine yönelik olarak uygulama esaslarını şirketlere tebliğ edilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda şirketler tarafından tahakkuk ve tahsilat ertelenmesi sebebiyle ay içerisinde elde edilen finansman maliyetleri ayın ilk 5 günü içerisinde EPDK’ye iletilmesi bekleniyor.
Ayrıca o aya ait finansman maliyetleri, şirketlerin başvurusu ile beraber 7 iş günü içerisinde EPDK tarafından hesaplanarak şirketin banka hesap bilgileri kapsamında Bakanlığı gönderilmesi ön görülmektedir. Bakanlık tarafından finansman maliyet tutarları EPDK tarafından yapılan bildirim ile 5 iş günü içerisinde şirketin hesabına aktaracaktır.
Konu ile ilgili olarak Yönetmeliğin maddeleri ise şöyle:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, umumi hayata müessir afetler nedeniyle en fazla 1 yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatına ilişkin, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) Gecikme zammı: 30.5.2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ve 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen, tüketicilere/kullanıcılara tahakkuk eden fatura ödemelerinin gecikmesinde uygulanan gecikme zammını,
ç) Şirket: Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde ki tüketicilere elektrik ve/veya doğal gaz tedarik eden tüzel kişiyi, İfade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kapsamın Belirlenmesi ve Uygulamaya İlişkin Hususlar
Kapsamın belirlenmesi ve uygulama

MADDE 5 – (1) Umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler Bakanlık tarafından hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulur. Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra ertelemeye yönelik kapsam ve süre 7269 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesi kapsamında belirlenir.

(2) EPDK, Bakanlık tarafından bildirilen finansman maliyetine yönelik uygulama esaslarını şirketlere tebliğ eder.

(3) Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde EPDK'ya iletir. Başvuru ekinde talebi tevsik eden bilgi ve belgeler yer alır. EPDK, Şirketlerden ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

(4) Finansman maliyetleri hiçbir şekilde ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını geçemez.

(5) İlgili aya ait oluşan finansman maliyetleri, Şirketin başvurusundan itibaren 7 iş günü içerisinde EPDK tarafından hesaplanarak ilgili Şirketin banka hesap bilgileri ile birlikte Bakanlığa gönderilir. EPDK'nın ilgili Şirketten ilave bilgi ve belge istemesi halinde, bu fıkradaki süre istenen bilgi ve belgelerin sunulmasından itibaren başlar.

(6) Bakanlık, finansman maliyeti tutarlarını EPDK tarafından yapılan bildirimi müteakip 5 iş günü içerisinde ilgili Şirketlerin hesabına aktarır.

(7) Finansman maliyeti hesaplamalarına esas değerler ile uygulama dönemi içerisinde gerçekleşen değerler arasında oluşan fark tutarlar, EPDK tarafından Bakanlığa yapılacak finansman maliyeti ödeme bildirimlerinde dikkate alınır.

(8) Bakanlık ile ilgili Şirket arasında gerçekleşen ödeme ve geri ödeme işlemlerine ilişkin bilgiler, Bakanlık tarafından EPDK'ya bildirilir.
 
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 


ÇOK TIKLANANLAR