Son Dakika: BDDK’dan Yeni Düzenleme Geldi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL işlemlerinin öz kaynaklara oranına ilişkin yüzde 0,5 olan sınırı yüzde 2,5'e yükseltti.

Son Dakika: BDDK’dan Yeni Düzenleme Geldi!
Yayın Tarihi: 1.12.2020 20:00:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL işlemlerinin öz kaynaklara oranına ilişkin yüzde 0,5 olan sınırı yüzde 2,5'e yükseltti.

BDDK’da oranları değiştirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL işlemlerinin öz kaynaklara oranına ilişkin yüzde 0,5 olan sınırı yüzde 2,5'e yükseltti.

Konuyla ilgili olarak BDDK’dan yapılan açıklamada, “05.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile de duyurulduğu üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun(Kurul) 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının %0,5’i ile sınırlandırılmasına karar verilmişti. Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27.11.2020 tarihli ve 9273 sayılı Kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın, · %0,5 yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine ve · Bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkânının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK)

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 82. maddesi “Kamu tüzel kişiliğini haiz ve mali özerkliğe sahip Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Başkanlıktan oluşur.” Kurum, bu kanunla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi kurumun kararlarını etkilemek amacıyla talimat veremez. Kurum, mali kaynaklarını görev yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır. Kurum, görev ve yetkilerini etkin şeklide yerine getirmek amacıyla yeterli sayı ve nitelikte personeli istihdam eder.

Kurumun Amacı:

Kurumun öncelikli amacı, Bankalar Kanununun uygulanmasını sağlamaktır. Bankalar kanununun amacı,
- Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak,
- Mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak,
- Ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.


Bankalar kanunu belirtilen bu amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır. Kurumun karar organı bu yedi kişilik kurul üyeleridir. Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hâllerde en az beş üyenin bulunması hâlinde toplanır.

BDDK Yetki ve Görevleri:

5411 sayılı kanunun 93. maddesine göre, Kurum, bu kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için,

- Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleştirme, bölünmez, hisse değişimi ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek,

- Yurt içi ve yurt dışı benzer kurumların katıldığı uluslararası mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat (uzlaşma) zaptı imzalamak,

- Kanunla verilen diğer görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidir.
 
HABERİ PAYLAŞ

 
 
 


ÇOK TIKLANANLAR